Konference „Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – ochrana zdravia ľudí a zvierat"

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na V. ročník vedeckého kongresu s medzinárodnou účasťou „Zoonózy, alimentárne nákazy a nákazy z vody – ochrana zdravia ľudí a zvierat“. Hlavným cieľom tohto kongresu je sústrediť na jednom mieste expertov a vedcov z rôznych oblastí, ktorých spája problematika zoonóz, alimentárnych nákaz a nákaz z vôd. Spoločne diskutovať a priniesť nové poznatky o týchto témach naprieč celým potravinovým reťazcom od krmív, zdravia zvierat, cez spracovanie surovín, výrobu potravín, ochorenia ľudí, laboratórnu diagnostiku, etiologické agensy, ich cirkuláciu v životnom prostredí, vrátane problematiky rezistencie voči  antibiotikám. Sme presvedčení, že koordinovaná spolupráca a vzájomná výmena informácií dávajú predpoklady k zlepšeniu prevencie zoonóz. Kongres sa bude konať pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade EÚ v dňoch 18.-20.10.2016 v Bratislave v hoteli Falkensteiner (http://www.falkensteiner.com/sk/hotel/bratislava). Termín pre zaslanie prihlášky je do 30.6.2016. Prihlášku zasielajte na e-mailovú adresu: zoonoses2016 [at] gmail.com. Nakoľko sa jedná o podujatie usporiadané pod záštitou SK PRES, dodržiavanie termínov na prihlásenie je nevyhnutné. Informácie o kongrese sú priebežne dopĺňané na webovom sídle : http://www.konferencia-zoonozy.estranky.sk, resp. na webovom sídle MPRV SR a nájdete ich aj priamo v pozvánke.

Soubor registracny_formular.docx