Ohlédutí za 28. Kongresem ČSSM

Správa z 28. Kongresu ČSSM

Hotel Hutník, Tatranské Matliare, 18. - 21. 9. 2019

Dvadsiatyôsmy kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej, ktorý sa uskutočnil 18. - 21. septembra 2019 v krásnom prostredí jesenných Vysokých Tatier v Hoteli Hutník Tatranské Matliare, bol opätovnou príležitosťou pre stretnutie širokého spektra záujemcov o oblasť mikrobiológie.

Náplň kongresu pokrývala všetky významné oblasti súčasného mikrobiologického výskumu vrátane medicínskej, potravinárskej, environmentálnej, evolučnej a aplikovanej mikrobiológie. Na kongrese bolo prítomných viac ako 150 účastníkov z Českej a Slovenskej republiky, ako aj zahraniční hostia. Zahraničným účastníkom bol prispôsobený rokovací jazyk vybraných sekcií. Kongres svojou účasťou podporilo aj veľa súkromých firiem, ktoré priniesli novinky vo svojich produktoch.

V rámci kongresu odozneli plenárne prednášky dvoch významých zahraničných hosťov. Dr. Dušica Vujaklia z Ústavu Rudera Boškoviča v Záhrebe prednášala o faktoroch, ktoré riadia životný cyklus a produkciu antibiotík pri Streptomyces a o úlohe SSB proteínových homológov v týchto procesoch. Prof. Maja Rupnik z Národného laboratória pre zdravie, prostredie a potraviny v Maribore sa vo svojom vystúpení venovala spôsobom šírenia patogénu Clostridiodes difficile v prostredí a interakciou so zdravým a poškodeným črevným mikrobiómom. Tieto vystúpenia boli doplnené domácimi prednášajúcimi. Dr. Boris Klempa z BMC SAV v Bratislave prednášal o svojom dlhoročnom výskume hantavírusov zo Slovenska, ale aj z exotických krajín a netradičných hostiteľov. Doc. Filip Růžička z LF Masarykovej univerzity v Brne mal zaujímavú prednášku dokazujúcu príspevok Cutibacterium acne v degenerácii driekových platničiek. Jeho kolega prof. David Šmajs prednášal o programe WHO na eradikáciu yaws. Doc. Adriána Liptáková z Ministerstva zdravotníctva SR predstavila Národný plán kontroly infekčných ochorení, ktorý by mal prispieť k efektívnej prevencii a liečbe týchto ochorení. Okrem plenárnych prednášok si účastníci vypočuli aj veľké množstvo príspevkov zaradených do špecializovaných sekcií venovaných lekárskej, environmentálnej, potravinárskej a molekulárnej mikrobiológii. V rámci sekcie o Biofilmoch vystúpila Dr. Luisa Jordao z Národného ústavu zdravia Dr. Ricardo Jorge z Lisabonu. Prednášala o súvislostiach medzi významnými patogénmi a rezistenciou v biofilmoch. V rámci všetkých sekcií prednášali okrem skúsených vedcov aj mladí vedeckí pracovníci a doktorandi. Pre mnohých z nich to bola dobrá skúsenosť.

V rámci kongresu prebeho aj Valné zhromaždenie Československej spoločnosti mikrobiologickej. Prof. Helena Bujdáková predniesla správu o činnosti spoločnosti za minulé obdobie a doc. Petra Olejníková správu o financovaní slovenskej časti spoločnosti. Účastníci potom zvolili nový Hlavný výbor ČSSM na obdobie 2019-2022.

Príjemné prostredie Hotela Hutník a krásne počasie vytvorili ideálne prostredie aj pre neformálne diskusie. K úspešnému priebehu kongresu prispel aj úvodný spoločenský večer a výlet do Belianskej jaskyne pre turisticky zdatných účastníkov alebo exkurzia do firmy výrobcu slovenskej whiskey Nestwille pre záujmecov o tradičné biotechnológie.

Veríme, že sa kongres vydaril a účastníci si odniesli veľa nových informácií, ale aj pekné spomienky. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, konferencie a o tri roky na 29. Kongres ČSSM.

Do videnia.

Autor: Hana Drahovská