Prof. MUDr. Cyril Klement CSc, čestným členom Československej spoločnosti mikrobiologickej

Prof. MUDr. Cyril Klement CSc, čestným členom Československej spoločnosti mikrobiologickej

Hlavný výbor Československej spoločnosti mikrobiologickej sa rozhodol udeliť čestné členstvo poprednému slovenskému mikrobiológovi Prof. MUDr. C. Klementovi, CSc. Prof. Klement sa narodil v Rimavskej Sobote. Základné vzdelanie nadobudol v Banskej Bystrici a Lekársku fakultu hygienickú vyštudoval na Karlovej Univerzite v Prahe kde promoval v roku 1973. V roku 2009 sa habilitoval na docenta a v roku 2015 po inauguračnom konaní bol prezidentom Slovenskej republiky menovaný za profesora verejného zdravotníctva. Po absolvovaní univerzitného štúdia zasvätil svoj profesionálny život mikrobiológii. Nastúpil do vtedajšej Krajskej hygienickej stanice v Banskej Bystrici do odboru mikrobiológie a postupne sa vypracoval na vedúce funkcie v lekárskej virológii, imunológii a mikrobiológii. Bol menovaný Regionálnym hygienikom a vedúcim služobného úradu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Túto funkciu vykonáva doteraz. Zastával tiež funkciu Hlavného odborníka pre klinickú mikrobiológiu MZ SR a vedúceho národného referenčného centra pre pneumokokové a hemofilové nákazy. V mikrobiológii upútal jeho pozornosť patogenetický potenciál mikroorganizmov nielen z pohľadu diagnostiky a dizajnu vakcín ale aj možností jeho zneužitia pre biologické zbrane. V tejto oblasti je medzinárodná spolupráca nevyhnutným predpokladom úspešnosti prevencie a eliminácie negatívnych dôsledkov zneužitia mikrooganizmov. Zúčastňuje sa viacerých vzdelávacích akcií vo Francúzsku, Veľkej Británii, Brazílii a je Národným kontaktným expertom pre biologické zbrane (Biological Weapons Convention-National Contact Point) a expertom plánovacieho výboru pre civilnú obranu v NATO pre oblasť biologických zbraní. Problematiku biologických zbraní spracoval a publikoval vo viacerých knižných a časopiseckých publikáciách. Celkove jeho publikačnú aktivitu reprezentuje viac než 200 vedeckých prác vydaných doma i v zahraničí. Prof. Klement nezanedbával ani výchovu mladej generácie a v oblasti pedagogickej aktivity pracuje ako prodekan pre vedu a výskum, Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Je členom viacerých odborných komisií, vedeckých rád a odborných spoločností.

Jeho celoživotné úsilie venované mikrobiológii z pohľadu verejného zdravotníctva je pozoruhodné a spolu s prezentáciou našej mikrobiológie doma i v zahraničí  zasluhuje ocenenie čestného člena Československej spoločnosti mikrobiologickej. Chceme s týmto ocenením vyjadriť aj želanie aby ešte na mnoho rokov mal dostatok energie prinášať nové poznatky v mikrobiológii a zdieľať radosť z jej úspechov s mladou nastupujúcou generáciou.

Ivan Čižnár a Hlavný výbor ČSSM