Špeciálna bakteriológia (Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach)

Informace k nově vydané mikrobiologické literatuře - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:

 

Špeciálna bakteriológia. Gram-negatívne baktérie

Špeciálna bakteriológia. Gram-pozitívne baktérie

Vedúci autorského kolektívu:

prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD.

Autori:

prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD., doc. MVDr. Norbert Žilka, DrSc., prof. MUDr. Erik Dorko, PhD., MVDr. Jana Koščová, PhD., prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., doc. MVDr. Radomíra Nemcová, PhD., MVDr. Ivana Segurado Benito, PhD.

 

V Edičnom stredisku Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyšla v decembri minulého roku (2019) učebnica Špeciálna bakteriológia – Gram-pozitívne baktérie, ktorá nadväzuje na učebnicu Špeciálna bakteriológia – Gram-negatívne baktérie, ktorá bola vydaná rok predtým (2018).

Zámerom autorov bolo napísať učebnice s uceleným pohľadom o systematickom zatriedení medicínsky významných Gram-negatívnych a Gram-pozitívnych patogénov.

V uvedených učebniciach sa pre svoju praktickú stránku a možnosti každodenného použitia v mikrobiologickom laboratóriu využíva fenotypový systém zatriedenia baktérií do skupín  a následne do jednotlivých kapitol.

Každá z uvedených kapitol prináša po krátkom úvode taxonomické zatriedenie a popis najvýznamnejších čeľadí a rodov danej skupiny, po ktorom už nasleduje popis najvýznamnejších zástupcov danej skupiny. Okrem laboratórnej diagnostiky autori kládli veľký dôraz na faktory virulencie jednotlivých medicínsky významných zástupcov Gram-negatívnych i Gram-pozitívnych baktérií, ktoré majú veľmi významnú úlohu nielen pri ich diagnostike, ale zohrávajú aj dôležitú úlohu pri patogenéze jednotlivých chorôb a jej klinických prejavoch. Z uvedeného dôvodu nie menšiu pozornosť autori venovali aj patogenéze príslušných nozologických jednotiek, pôvodcami ktorých sú Gram-negatívne alebo Gram-pozitívne baktérie. V nadväznosti na patogenézu predložili krátky prehľad najvýznamnejších klinických prejavov spojených s jednotlivými patogénmi. Čitateľ si tak môže vytvoriť ucelenú predstavu o pôvodcovi choroby, jeho faktoroch virulencie, patogenéze choroby alebo chorôb, ktoré vyvoláva a jeho mikrobiologickej diagnostike.

V učebniciach autori uvádzajú taktiež príklady opakovaného zneužitia niektorých bakteriálnych patogénov v histórii ľudstva ako biologických zbraní. Zároveň poukazujú aj na skutočnosť, že táto hrozba stále existuje. Stále nie je vylúčená možnosť ich zneužitia alebo zneužitia ich toxínov i v budúcnosti pri tzv. bioteroristických útokoch z akýchkoľvek pohnútok.

Pri práci na uvedených učebniciach sa autori snažili aspoň čiastočne oboznámiť čitateľa s históriou mikrobiológie a zmenou pohľadu na svet s objavmi prvých baktérií ako pôvodcov chorôb človeka a zvierat v druhej polovici 19. storočia. Snažili sa pritom nezabudnúť ani na všetkých tých, ktorí položili základy bakteriológie a podieľali sa na jej budovaní. Veľakrát i za cenu ujmy na svojom zdraví alebo straty vlastného života.

Učebnice svojím rozsahom, komplexnosťou a hĺbkou spracovania, nepokrývajú iba potreby študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v oblasti veterinárskych a medicínskych odborov, ale sú aj dobrým študijným materiálom pre frekventantov rigorózneho štúdia v študijnom odbore farmácia, diplomantov a doktorandov študijného programu mikrobiológia, virológia, imunológia a neurovedy a širokú odbornú prax.

 

Špeciálna bakteriológia. Gram-negatívne baktérie

Kapitoly:

Špirálovité baktérie (Spirochéty); Gram-negatívne, aeróbne alebo mikroaerofilné, pohyblivé, zakrivené až špirálovité baktérie; Gram-negatívne, aeróbne alebo mikroaerofilné tyčinky a koky; Gram-negatívne, fakultatívne anaeróbne tyčinky; Gram-negatívne, anaeróbne, prípadne fakultatívne anaeróbne, spóru netvoriace tyčinky; Baktérie utilizujúce sírany – Desulfobaktérie; Gram-negatívne, anaeróbne koky; Zástupcovia radu Rickettsiales
a Coxiella burnetii a Zástupcovia radu Chlamydiales.

 

Špeciálna bakteriológia. Gram-pozitívne baktérie

Kapitoly:

Gram-pozitívne, aeróbne a fakultatívne anaeróbne koky; Gram-pozitívne, aeróbne alebo fakultatívne anaeróbne, spóru tvoriace tyčinky; Gram-pozitívne, aeróbne, anaeróbne a fakultatívne anaeróbne, spóru netvoriace tyčinky; Gram-pozitívne, anaeróbne, spóru tvoriace tyčinky; Gram-pozitívne tyčinky až vlákna a aktinomycéty; Gram-pozitívne, anaeróbne koky; Mykobaktérie; Baktérie bez bunkovej steny – Mollicutes a Mikroorganizmy a ich toxíny ako biologická hrozba.

 

Obidva tituly uvedených učebníc je možné kúpiť alebo objednať na adrese: 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Edičné stredisko a predajňa literatúry

Komenského 73, 041 81 Košice

Kontakt:

Mgr. Marta Novysedláková, tel.: + 421915992808, e-mail: marta.novysedlakova [at] uvlf.sk