Udělení Patočkovy medaile doc. Ing. Jarmile Vytřasové, CSc.

Hl. výbor Československé společnosti mikrobiologické předal v rámci odborného mikrobiologického semináře konaného 4. 12. 2018 v Praze Patočkovu medaili za zásluhy o českou a slovenskou mikrobiologii doc. Ing. Jarmile Vytřasové, CSc.  

Doc. Vytřasová se poprvé setkala s mikrobiologií při tehdejším studiu střední školy v Kroměříži, největší zkušenosti v tomto oboru pak získala, když pracovala jako vedoucí mikrobiologické a chemické laboratoře ve Východočeských mlékárnách v Pardubicích. Po studiu na VŠCHT a studijním pobytu na KAlCh v Pardubicích (do roku 1973) působila jako středoškolská profesorka na SOU Chrudim (1974-1992), tam také sbírala své první pedagogické zkušenosti. Současně studovala postgraduální pedagogické studium na VÚIS při ČVUT v Praze (1979-1981). Když jí prof. Churáček (KAlCh) nabídl, aby nastoupila jako odborná asistentka a pomohla se zavedením a vybudováním předmětu „Mikrobiologie“ v nově připravovaném oboru Hodnocení a analýza potravin, neváhala ani chvilku. V roce 1993 obhájila kandidátskou práci a v roce 2003 habilitační práci na téma „Detekce nežádoucích mikroorganismů v potravinách“. Mnohé roky se věnovala přednášení i vedení laboratorních cvičení z mikrobiologie, vedla celou řadu bakalářských, diplomových a disertačních prací. Vychovala tak celou řadu odborníků, kteří pracují na nejrůznějších pozicích. Podílela se také na řešení mnohých odborných projektů (GAČR, TAČR, TANDEM, TIP, aj.) a své odborné obzory si otevírala i zahraničními pobyty a přednáškami. Mimo odborné práce se doc. Vytřasová podílela dlouhá léta na vedení Katedry biologických a biochemických věd Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.  

Doc. Vytřasová je členkou ČSSM od roku 1995, nadále je členkou ale i dalších odborných společností.

Paní docentce patří velká gratulace k získanému ocenění od všech kolegů a přátel a také přání pevného zdraví a stálého optimismu.

 

Hlavní výbor ČSSM